Algemeene voorwaarden

Definities
hoogendoorn products: hoogendoorn products, gevestigd te lopik onder KvK nr. 80576648.
Klant: degene met wie hoogendoorn products een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: hoogendoorn products en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens hoogendoorn products.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
Alle prijzen die hoogendoorn products hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
Alle prijzen die hoogendoorn products hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan hoogendoorn products te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die hoogendoorn products niet kon voorzien
ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Betalingen en betalingstermijn
hoogendoorn products mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
bedrag verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat hoogendoorn products de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
hoeft te stellen.
hoogendoorn products behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hoogendoorn products gerechtigd de wettelijke rente
van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan hoogendoorn products.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag hoogendoorn products zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag hoogendoorn products zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van hoogendoorn products op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door hoogendoorn products, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan hoogendoorn products te betalen.
Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is hoogendoorn products gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van
de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
hoogendoorn products roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan hoogendoorn products, tenzij partijen hierover andere
afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via jhoogendoornbv@gmail.com, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van hoogendoorn products, 0348shop.nl, kan
worden gedownload.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan hoogendoorn products, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan hoogendoorn products heeft geretourneerd, dan zal hoogendoorn products eventuele door de
consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling
aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van hoogendoorn products voor zover de volledige bestelling
wordt geretourneerd.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht
hoogendoorn products kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich
houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van hoogendoorn products heeft voldaan, tenzij
de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan hoogendoorn products.
hoogendoorn products is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van
het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan hoogendoorn products te
verrekenen met een vordering op hoogendoorn products.
Eigendomsvoorbehoud
hoogendoorn products blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van hoogendoorn products op grond van wat voor met hoogendoorn products
gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan hoogendoorn products zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Indien hoogendoorn products een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden
en heeft hoogendoorn products het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij hoogendoorn products, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft hoogendoorn products het recht om
zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
hoogendoorn products kan tegenwerpen.
Levertijd
De door hoogendoorn products opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van hoogendoorn products.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij hoogendoorn products niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in


Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
hoogendoorn products niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan hoogendoorn products, bij gebreke waarvan
hoogendoorn products niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.
Garantie
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Vrijwaring
De klant vrijwaart hoogendoorn products tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
hoogendoorn products geleverde producten en/of diensten.
Klachten
De klant dient een door hoogendoorn products geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant hoogendoorn products daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen hoogendoorn products uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat hoogendoorn
products in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
hoogendoorn products gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan hoogendoorn products.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling hoogendoorn products ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als hoogendoorn products een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan hoogendoorn products verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid hoogendoorn products
hoogendoorn products is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien hoogendoorn products aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

Indien hoogendoorn products aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
hoogendoorn products is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
Indien hoogendoorn products aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van hoogendoorn products vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hoogendoorn products toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door hoogendoorn products niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat hoogendoorn products in verzuim is.
hoogendoorn products heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien hoogendoorn products kennis heeft genomen
van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
kunnen nakomen.
Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van hoogendoorn
products in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan hoogendoorn products kan worden
toegerekend in een van de wil van hoogendoorn products onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijk-heid niet van hoogendoorn products kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor hoogendoorn products 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat hoogendoorn products er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
hoogendoorn products is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
hoogendoorn products is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal hoogendoorn products zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van hoogendoorn products.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat hoogendoorn products bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar hoogendoorn products is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
Opgesteld op 29 december 2021.